Open Meeting
Llanrhystud Community Traffic Safety Meeting

Monday, 4th of October, 2021 at 7pm in Llanrhystud Memorial Hall

 • Discuss a safety plan for the village
 • Discuss a safe route to school for primary & secondary school pupils
 • Village bus stops and islands
 • A487 B4337 Speed limits
 • A487 School Lane junction
 • Lack of parking, cars parked each side of the B4337 during busy times of the day e.g. route to school with no 20mph speed restrictions in place.

The Community Council has welcomed support from the community to help address the issues facing the community in the Village relating to Traffic Safety.

To help, I have offered to set up a support group looking at all the traffic and road safety issues. Some of these issues are listed below.

To ensure we capture everyone’s issues we are holding an open evening on 4th October at 7 pm in the Village Hall. The Open meeting is an opportunity to ensure we capture all the community’s concerns and issues.

Any support you could give in the development of the Roads Safety plan to present to the community council, Trunk Roads Agency and Ceredigion County Council would be greatly appreciated.

Text and Organisation by: Ken Bird, e-mail: Kenbird@me.com


Cyfarfod Agored
Cyfarfod Diogelwch Traffig Cymunedol Llanrhystud

Nos Lun, 4ydd o Hydref, 2021 am 7y.h yn Neuadd Goffa Llanrhystud

 • Trafod cynllun diogelwch ar gyfer y pentref
 • Trafod llwybr diogel i’r ysgol, disgyblion cynradd ac uwchradd
 • Safleoedd bws ac ynysoedd arafu traffig
 • Terfynau cyflymder A487 B4337
 • Cyffordd lôn yr ysgol A487
 • Diffyg parcio yn y pentref yn gyffredinol yn ogystal â cheir yn parcio ar y B4337 yn enwedig yn ystod cyfnodau prysur e.e. amseroedd ysgol a heb derfynau cyflymder 20mya mewn lle.

Mae’r Cyngor Cymuned wedi croesawu cefnogaeth gan y gymuned i helpu i fynd i’r afael â’r materion sy’n wynebu’r gymuned yn y Pentref sy’n ymwneud â Diogelwch Traffig.

Er mwyn helpu, rwyf wedi cynnig sefydlu grŵp cymorth i edrych ar yr holl faterion traffig a diogelwch ar y ffyrdd. Rhestrir rhai o’r materion hyn isod.

Er mwyn sicrhau ein bod yn dal materion pawb rydym yn cynnal noson agored ar 4 Hydref am 7 yr hwyr yn Neuadd y Pentref. Mae’r cyfarfod Agored yn gyfle i sicrhau ein bod yn dal holl bryderon a materion y gymuned.

Byddem yn gwerthfawrogi’n fawr unrhyw gefnogaeth y gallech ei rhoi yn y cynllun Diogelwch Ffyrdd datblygu i’w gyflwyno i’r cyngor cymunedol, yr Asiantaeth Cefnffyrdd a Chyngor Sir Ceredigion.

Testun a Threfniadaeth gan: Ken Bird, ebost: Kenbird@me.com