LLANRHYSTUD COMMUNITY COUNCIL (HAMINIOG WARD)
Local Government (Wales) Measure 2011 , Section 116
Notice of Co-Option

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the LLANRHYSTUD Community Council (HAMINIOG WARD) intends to Co-opt ONE member to fill the vacancy that exists in the office of Councillor for the LLANRHYSTUD Community (HAMINIOG WARD).

Expressions of interest are being sought from members of the public who meet the following qualifications and are interested in representing their community on the aforementioned Community Council. You must be a British, Commonwealth, Irish or European Union citizen and be 18 years of age or over; and meet at least one of the following criteria:

  • • registered as a local government elector for the area named above; or
  • • during the whole of the last 12 months occupied as owner or tenant of land other premises in the town/community named above; or
  • • your principal or only place of work during the last 12 months has been in town/community named above; or
  • • you have during the whole of the last 12 months resided in the community within 4.8 kilometres of it.

If you wish to be considered for co-option for the vacant seat or want more information regarding the role of Community Councillors, please contact the Clerk to the Community Council at (Diddanle, 5 Heol lsfoel, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 SBJ) by 24/06/2021.


CYNGOR CYMUNEO LLANRHYSTUO (WARD HAMINIOG)
Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, Adran 116
Hysbysiad o Gyfethol

RHODDIR HYSBYSIAD DRWY HYN fod Cyngor Cymuned LLANRHYSTUD (WARD HAMINIOG) yn bwriadu Cyfethol UN aelod i lenwi’r lle gwag sydd yn bodoli ar gyfer Cynghorydd yng Nghymuned LLANRHYSTUD (WARD HAMINIOG).

Ceisir datganiadau o ddiddordeb gan aelodau o’r cyhoedd sy’n cwrdd a’r meini prawf canlynol ac sydd a diddordeb mewn cynrychioli eu cymuned ar y Cyngor Cymuned dywededig. Rhaid bod yn ddinesydd o Brydain, y Gymanwlad, lwerddon neu’r Undeb Ewropeaidd ac yn 18 oed neu’n hyn, a rhaid cwrdd ag o leiaf un o’r meini prawf canlynol:

  • • wedi’ch cofrestru fel etholwr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal a enwir uchod; neu
  • • wedi bod yn berchennog neu’n denant tir neu safle arall yn y gymuned a enwir uchod, yn ystod y 12 mis diwethaf yn gyfan; neu
  • • wedi bod a’ch prif neu’ch unig weithle yn y gymuned a enwir uchod, yn ystod y 12 mis diwethaf; neu
  • • wedi byw yn y gymuned, neu o fewn 4.8 cilometr ohoni, yn ystod y 12 mis diwethaf yn gyfan.

Os ydych yn dymuno cael eich ystyried i gael eich cyfethol ar gyfer y sedd wag, neu’n dymuno cael rhagor o wybodaeth ynglyn a rol Cynghorwyr Cymuned, cysylltwch a Chlerc y Cyngor Cymuned yn (Diddanle, 5 Heol lsfoel, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 58J) erbyn 24/06/2021.

LLANRHYSTUD COMMUNITY COUNCIL (HAMINIOG WARD), Local Government (Wales) Measure 2011 , Section 116, Notice of Co-Option
LLANRHYSTUD COMMUNITY COUNCIL (HAMINIOG WARD), Local Government (Wales) Measure 2011 , Section 116, Notice of Co-Option
CYNGOR CYMUNEO LLANRHYSTUO (WARD HAMINIOG), Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, Adran 116, Hysbysiad o Gyfethol
CYNGOR CYMUNEO LLANRHYSTUO (WARD HAMINIOG), Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, Adran 116, Hysbysiad o Gyfethol

For further information about where meetings are held, times etc etc, view: Llanrhystud Community Council